SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Walk o Wolnoœć w Rdzawce.
Kącik dla uczniów


Komunikatu dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku:

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

oraz

Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty (E8)

1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Na egzaminie ósmoklasisty dopuszczone są tylko wyżej wymienione materiały i przybory pomocnicze.

Kalkulatory, o których mowa w Wytycznych w przytoczonym wyżej punkcie 1.7 są dopuszczalne tylko na egzaminie maturalnym.

 

 http://rdzawka.pl/pliki/harmonogram%20rekrutacj%2010062020.jpg

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN. Pokaz jest przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be


http://rdzawka.pl/pliki/egzamin%2010062020.jpg


1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Zdający i każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.      Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis lub pióro z czarnym wkładem) i linijki na egzaminie z matematyki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

5.      Uczeń na egzamin może przynieść małą butelkę wody mineralnej.

6.      Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

7.      Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych

po zajęciu miejsc przez zdających.

8.      Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, wychodzi do toalety lub kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

9.    Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią: egzamin z języka angielskiego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.

10.Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających oraz mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

11.Uczeń nie może wnieść do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonu komórkowego) ani z nich korzystać w sali – skutkuje to unieważnieniem egzaminu w danym dniu.

12.Przed zajęciem miejsca w sali egzaminacyjnej uczeń losuje numer stolika przy którym będzie pracował z arkuszem.

13.Przed przystąpieniem do pracy uczeń koduje arkusz egzaminacyjny i sprawdza jego kompletność.

14.Czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zaczyna się po wykonaniu czynności organizacyjnych przez wszystkich uczniów. Nauczyciele będący w zespole nadzorującym mogą pomagać uczniom podczas czynności związanych z kodowaniem arkusza egzaminacyjnego.

15.Podczas egzaminu uczeń zobowiązany jest do samodzielnej pracy. Nauczyciele nie odpowiadają na pytania dotyczące zadań w arkuszu.

16.Zdający może opuścić na salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy

z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

17.Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń zamyka go i podnosi rękę do góry – nauczyciel jeszcze raz sprawdza poprawność zakodowania arkusza i czy uczeń przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi jeśli był do tego zobowiązany.

18.Nauczyciel będący przewodniczącym zespołu nadzorującego informuje uczniów, że zostało jeszcze 10 minut do końca egzaminu i prosi, aby uczniowie przenieśli odpowiedzi na kartę odpowiedzi.Egzaminy ósmoklasisty odbędą się mimo pandemii koronawirusa. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne dotyczące tego, jak mają przebiegać egzaminy i jakich obostrzeń sanitarnych należy przestrzegać.

1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

9. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

10.  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

11.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

12.   Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

·  zdający

· osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

· inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

· uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

· pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

Jak zorganizować czas na naukę? Co konkretnie można robić w domu, skoro już musimy w nim zostać? Jest bardzo wiele możliwości. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.


Jak zaplanować dzień na naukę i czas wolny?


- Napisz sobie organizer dnia, Zrób jasny, niezmienny harmonogram dnia -sam ustalisz czas na naukę i odpoczynek! To bardzo ważne w obecnej sytuacji, gdy czas nauki jest nie unormowany. Bez harmonogramu bardzo łatwo jest popaść w bezczynność.

http://rdzawka.pl/pliki/1-18052020.jpg


 • Nie wstawaj późno z łóżka, czym później wstajesz, tym bardziej nie chce Ci się zabrać za naukę!


http://rdzawka.pl/pliki/2-18052020.png


 • Zadbaj o miejsce do nauki – uporządkuj biurko, wyłącz wszelkie rozpraszacze (komputer, gry, telefon)

  http://rdzawka.pl/pliki/3-18052020.png


 • Staraj się robić zadania na bieżąco, im bardziej je odkładasz, tym większe robisz sobie zaległości!

http://rdzawka.pl/pliki/4-18052020.png


 • Rób lekcje przed południem, po południu będziesz mieć czas dla siebie!


http://rdzawka.pl/pliki/5-18052020.png


 • Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

http://rdzawka.pl/pliki/6-18052020.png


Jak aktywnie spędzać czas wolny?

Niestety, ale w tych czasach nie możemy spotykać się z znajomymi, iść na basen, do parku lub plac zabaw. By zachować ostrożność ale również dbać o zdrowy i aktywny tryb życia mamy kilka rad. Jeśli masz ogródek wyjdź pobiegać wokół niego, pojeździć na rowerze albo chociaż zrobić kilka ćwiczeń. Proponujemy spacer , rower, hula-hop, rolki, deskorolkę, jogging w koło domu, ponadto każda forma ruchu jest dobra. Jeśli masz zwierzaka to z nim spaceruj, fotografuj podczas wyjścia, ścigaj się z nim. Na pewno ruch i świeże powietrze, dobrze wpłynie na odporność. Jeśli nie masz ogrodu możesz też wykonać kilka ćwiczeń w domu. Jedz zdrowiej. Nie opychaj się niezdrowym jedzeniem. Odżywiaj się zgodnie z zasadą-wiem, co jem. Spróbuj swoich sił w kuchni- może odkryjesz swój talent?... Zamiast grać na laptopie może warto przeglądnąć szafę i pozbyć się ubrań które już nie są Ci potrzebne. Znajdź czas na porządki, które pewnie większość z nas okłada już przez wiele czasu. Naucz się czegoś nowego – w internecie znajdziesz mnóstwo filmików instruktażowych – może gra na gitarze?Albo taniec? Szycie? Projektowanie? Dbaj o kontakt i relacje - wykorzystaj wolny czas na wspólne bycie z bliskimi. Sięgnij po gry planszowe: eurobiznes, Monopoly, pędzące żółwie, doubble.


http://rdzawka.pl/pliki/7-18052020.jpg

http://rdzawka.pl/pliki/8-18052020.jpg

http://rdzawka.pl/pliki/9-18052020.jpg


Jak widać sposobów na spędzenie czasu jest wiele i możemy wypełnić go samymi dobrymi emocjami.

Okres kwarantanny minie, dbajcie o siebie i dobrze wykorzystajcie ten czas.

Z pozdrowieniami, Samorząd Uczniowski.http://rdzawka.pl/pliki/KARTKA%20DLA%20MEDYKA%202.png

Drodzy Uczniowie!

Podziękujmy naszym ratownikom medycznym, pielęgniarkom i lekarzom. W tych trudnych czasach, to właśnie ONI stoją na pierwszej linii ognia, poświęcają swoje zdrowie, by ratować innych.
Co możemy zrobić?
Możemy ich wesprzeć np. namalować, stworzyć kartkę lub rysunek z życzeniami i podziękowaniami dla medyka; napisać krótki list do naszej służby zdrowia i podziękować za ich pracę, trud i zmęczenie oraz pracę w bardzo niebezpiecznych warunkach.
Kartki opublikujemy na stronie naszej szkoły.
Wszyscy otrzymają ocenę z zachowania za aktywność.
3 najciekawsze prace otrzymają nagrodę.


Stwórzcie pracę i wyślijcie na maila:
dimmonia@interia.pl
TYTUŁ: Dla medyka, imię, nazwisko, klasa.
Wasze listy zostaną zebrane i wysłane w formie elektronicznej do krakowskich lekarzy, ratowników i pielęgniarek. Liczymy na Was!
Na Wasze listy czekamy do 19 maja 2020r

http://rdzawka.pl/pliki/jak-skutecznie-uczyc-sie-w-dom.pngMoi drodzy! Mimo zawieszenia zajęć w szkole pracujemy dalej. Poniżej zamieszczam dwa linki z których można korzystać w realizacji materiałów zadanych przez nauczycieliPamiętaj aby śledzić na bieżąco informacje w dzienniku przesyłanych w formie maili oraz zamieszczanych jako praca domowa.


poniżej zamieszczam link do e-learningowej platformy 
uruchomionej przez województwo kujawsko-pomorskie.
 Na kanale youtube są prowadzone lekcje online bez konieczności logowania.
Proszę o przekazanie ósmoklasistom. https://edupolis.pl/e-learnig/

oraz link z testami powtórzeniowymi dla klas ósmych
zestaw zadań powtórkowych

Konkurs plastyczny „ W krainie Baśni….,” w krainie Smoków”

Dla Klas 1-3 Szkoły Podstawowej


Organizator : Szkoła Podstawowa w Rdzawce

Termin składania prac do 27.03.2020.

Informacje i odbiór prac : Iwona Kowalcze

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 30.03.2020

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

więcej szczegółów TUTAJ


VIII Konkurs recytatorski dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce- Zdroju

Zgłoszenie do 16 marca 2020

Termin konkursu : 23 marca 2020

Informacje: Iwona Kowalcze


Urząd miasta informuje, że rozpoczynamy nominacje uczniów do
projektu "Małopolskie Talenty" edycja 2020/2021.
z zakresu:
matematyka,
język angielski,
 technologie informacyjno-komunikacyjne
 oraz przedsiębiorczość.
więcej informacji (link poniżej) :
https://malopolskietalenty.pl/


WAŻNE dla uczniów klasy 8!

Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak przesłała informację:

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie zostało opublikowane Zarządzenie Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół, w tym ponadpodstawowych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

W harmonogramie rekrutacji do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe uwzględniono jednolite terminy obowiązujące w całym kraju, tj.:

 • 23 czerwca 2020 r., ostateczna data składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami;

 • 13 lipca 2020 r., podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • 21 lipca 2020 r., podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

szczegóły dotyczące rekrutacji TUTAJ
Gorąco zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w naszej szkole.
:: (C) 2006-2020    projekt i wykonanie www.kud.pl